Các thuật ngữ kế toán thường gặp (Phần I)

Các thuật ngữ kế toán thường gặp
Các thuật ngữ kế toán thường gặp

Các thuật ngữ kế toán thường gặp : thuế GTGT là gì, thuế TNCN là gì, thuế TNDN, thuế (phí) môn bài, bảo hiểm xã hội…Bài viết sau đây phần nào cung cấp nhưng thông tin cần thiết cho các bạn kế toán khi làm việc.

 

STT THUẬT NGỮ/ KÝ HIỆU  KHÁI NIỆM/ GIẢI THÍCH
1 GTGT (VAT) Thuế giá trị gia tăng là Thuế gián thu đánh vào người tiêu dùng cuối cùng.
 2  Thuế TNCN Thuế thu nhập các nhân là Thuế trực thu đánh vào thu nhập của cá nhân khi tổng thu nhập của cá nhân vượt qua một ngưỡng nào đó sau khi trừ đi các khoản giảm trừ  theo quy định của luật thu nhập cá nhân.
 3  Thuế TNDN Thuế thu nhập doanh nghiệp là thuế trực thu đánh vào lợi nhuận của doanh nghiệp sau khi trừ đi các khoản chi phí hợp lý hợp lệ theo quy định của luật doanh nghiệp.
4 THUẾ (LỆ PHÍ) MÔN BÀI Thuế (lệ phí) môn bài là thuế trực thu được được thu hàng năm. Mức thu phân theo bậc, dựa vào vốn điều lệ , vốn đầu tư hoặc doanh thu của doanh nghiệp hoặc các cá thể hộ kinh doanh.
 5  BHXH Bảo hiểm xã hội là sự đảm bảo thay thế được bù đắp một phần thu nhập cho người lao động khi họ bị mất (giảm) thu nhập do bị ốm đau, thai sản, tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, tàn tật, thất nghiệp, hưu trí, tử tuất, đây là một quỹ tài chính do sự đóng góp của các bên tham gia, có sự bảo hộ của Nhà nước theo pháp luật, nhằm bảo đảm an sinh xã hội cho người lao động và gia đình.
 6  

BCTC

Báo cáo tài chính là báo cáo tổng hợp về tình hình tài sản, vốn chủ sở hữu và nợ phải trả cũng như tình hình tài chính, kết quả kinh doanh trong kỳ của DN.
 7  

Thuế TTĐB

Thuế tiêu thụ đặc biệt là thuế gián thu, thu trực tiếp vào hành vi sản xuất, nhập khẩu, phân phối các loại hàng hóa thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định.
 8  

Phí (thuế) trước bạ

Lệ phí (phí)  trước bạ là một khoản phí mà người sở hữu tài sản như:ô tô, xe mô tô, nhà đất… phải kê khai và nộp cho cơ quan thuế trước khi đưa vào sử dụng.
 9  

TSCĐ

Tài sản cố định là một tư liệu lao động chuyên dùng trong sản xuất kinh doanh có giá trị lớn và tham gia nhiều chu kỳ sản xuất.
  10  

TSCĐ hữu hình

Là những tư liệu lao động có hình thái vật chất thoả mãn các tiêu chuẩn của TSCĐ. Nhưng vẫn giữ nguyên hình thái vật chất ban đầu như máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải…
  11 TSCĐ vô hình Là những tư liệu lao động không có hình thái vật chất mà nó thể hiện một giá trị được đầu tư thỏa mãn một TSCĐ những không đủ điều kiện để hình thành TSCĐ hữu hình. Nó cũng tham gia vào nhiều chu kỳ kinh doanh, có giá trị lớn như quyền sử dụng đất, bằng phát minh, bằng sáng chế, chứng nhận sở hữu trí tuệ…
12  CCDC Công cụ dụng cụ là những tư liệu lao động tham gia vào một hay nhiều chu kỳ sản xuất kinh doanh, Trong thời gian sử dụng công cụ dụng cụ cũng bị hao mòn dần về mặt giá trị giống như TSCĐ tuy nhiên do thời gian sử dụng ngắn và giá trị thấp chưa đủ điều kiện để làm TSCĐ.
13  

 Kỳ kế toán

Kỳ kế toán là khoảng thời gian xác định từ thời điểm đơn vị kế toán bắt đầu ghi sổ kế toán đến thời điểm kết thúc việc ghi sổ kế toán, khoá sổ kế toán để lập báo cáo tài chính.
14 Kỳ kế toán năm Kỳ kế toán năm là mười hai tháng, tính từ đầu ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 năm dương lịch.
15  Kỳ kế toán quý 03 tháng, tính từ ngày 01 tháng đầu quý đến hết ngày cuối cùng của tháng cuối quý
16 Kỳ kế toán tháng Là 01 tháng, tính từ ngày 01 đến hết ngày cuối cùng của tháng
17  

Khoản phải trả

Nghĩa vụ tiền tệ mà đơn vị phải thanh toán cho các bên cung cấp nguồn lực cho đơn vị trong một khoảng thời gian nhất định
18 Khoản phải thu Loại tài sản của doanh nghiệp dựa trên tất cả các khoản nợ, các giao dịch chưa thanh toán hoặc bất cứ nghĩa vụ tiền tệ nào mà  khách hàng chưa thanh toán.
19 Nợ ngắn hạn Là các khoản nợ còn phải trả có thời hạn thanh toán không quá 12 tháng hoặc dưới một chu kỳ sản xuất kinh doanh như các khoản phải trả người bán, nội bộ…
 20 Nợ dài hạn  Là các khoản nợ dài hạn của doanh nghiệp bao gồm những khoản nợ có thời hạn thanh toán còn lại từ 12 tháng trở lên hoặc trên một chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường tại thời điểm báo cáo như: khoản phải trả người bán, phải trả nội bộ, các khoản phải trả dài hạn khác, vay và nợ thuê tài chính dài hạn.

 

Bình luận